01 02 03
STAVBA ROKA 2014 PDF Print E-mail
There are no translations available.

stavba roka - hlasuj VYHLÁSENIE 20. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2014“

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o.
 

v y h l a s u j ú 20. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014.
Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Kliknutím na logo, môžete zo stránky www.stavbaroka.zoznam.sk hlasovať i vy.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby - (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2012 do 31. októbra 2014.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční koncom kalendárneho roka 2014 v Bratislave za účasti RTVS (t. č. v rokovaní). Súčasťou profesionálnej prezentácie prihlásených stavieb do súťaže, ako aj úrovne výstavby a stavebníctva na Slovensku je aj putovná výstava STAVBA ROKA 2014 (jej reinštalácia potrvá do konca júla 2015), t. j. výstava všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb.

Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to najmä: architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.

Podrobnejšie v priložených dokumentoch:
Vyhlasenie-20-rocnika-Stavba-Roka.pdf
Baner-20-rocnika-Stavba-Roka.jpg

 

 

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login Form