01 02 03
COS-D SZSI Správa o činnosti za r. 2000 - 2008 PDF Print E-mail
Written by Ing. Anna Kollárova   
Wednesday, 12 January 2011 13:39
There are no translations available.

„Celoštátna odborná skupina Doprava napĺňajúc svoje poslanie v zmysle stanov SZSI pokračovala nepretržite vo svojej činnosti, tak ako tomu bolo od jej založenia v r.1991. Jej aktivity boli zamerané na aktuálne problémy ďalšieho rozvoja dopravy, z hľadiska teoretického, koncepčného, legislatívneho, normotvorného, ekologického atď.“

...

AKCIE

Keďže ich menovitý zoznam by bol veľmi rozsiahly, pre informáciu uvádzame iba niektoré akcie:

R.2000: Prezentácia činnosti SZSI na svetovom kongrese Velo City v Amsterdame s odborným príspevkom a posterom prezentujúcim SR, Medzinárodná konferencia Okružné križovatky a Cyklistická doprava, Moravany

R.2001: Klubové stretnutia a seminár venovaný revízii „STN 736102 Projektovanie križovatiek na PK na tvorbe a posudzovaní ktorej sa aktívne podieľali aj niektorí členovia COS,

R.2002: Stretnutie odborníkov na tému „50 ročný vývoj dopravy v Bratislave - dopravno inžinierska analýza dôsledkov“, klubové stretnutia zamerané na UPN a stavebný zákon

R.2003: X. medzinárodný seminár „Rozvoj dopravy v XX. st. a jej vplyv na urbanizované územie, klubové stretnutia na aktuálne témy, najmä nehodovosť a ekológiu v doprave

R. 2004 - 2005: Tvorba a pripomienkovanie STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a viaceré a semináre a klubové stretnutia zamerané na túto problematiku

R.2005: Semináre k aplikácii TP Okružné križovatky v Trnave a v B. Bystrici

R.2006: Medzinárodné sympózium „Človek v meste, seminár „Komentár k STN 736110 na vypracovaní a posudzovaní ktorého sa podieľali tiež členovia COS

R.2007: Medzinárodné sympózium „Automobil v meste

R.2007 - 2008: Spracovanie návrhu revízie časti STN 736101 Projektovanie ciest a diaľnic na základe priamej objednávky pre SZSI, jej prejednávanie a zapracovávanie pripomienok členmi COS

R. 2008: Seminár pre príslušníkov PZ MV SR a projektantov v Bratislave (lokalizovaný na oblasť záp. Slovenska), s pokračovaním po dohode s Prezídiom PZ v B. Bystrici, Košiciach, príp. Žiline a Prešove, zameraný na zvýšenie odbornosti a spoluprácu v oblasti BCP. Príprava medzinárodného sympózia „Hromadná doprava v meste, ktorý sa presúvala r. 2009

Medzi ďalšie činnosti COS D ( spracované, publikované, lektorované, a pod. odsúhlasené s vedomím vedenia a pod hlavičkou SZSI) možno zaradiť:

  • odborné články a príspevky do rôznych časopisov a na odborné podujatia u nás i v zahraničí,
  • vypracované posudky, pripomienky, vyjadrenia, stanoviská a rôzne návrhy,
  • aktívna účasť na podujatiach poriadaných spriatelenými organizáciami (napr. K. Vary) poskytovanie odbornej poradenskej služby nielen členom SZSI, SKSI, SAS, štátnym a samosprávnym orgánom a ďalším, s ktorými má SZSI dohody o spolupráci ale aj rôznym inštitúciám i jednotlivcom (ochranárom, TV, redaktorom rozhlasu a pod.).

Pri tvorbe plánov podujatí (predkladaných na schválenie Prezídiu a SR) v jednotlivých rokoch sa vychádzalo z podnetov členov, medzinárodných a vnútroštátnych dohovorov a kontaktov s uznávanými domácimi a zahraničnými odborníkmi s cieľom zvýšiť informovanosť a odbornosť nielen členov COS - D, ale aj vzbudiť záujem o činnosť SZSI a zainteresovať príslušných pracovníkov štátnej správy a najmä samospráv do týchto akcií.

Účasť na poriadaných seminároch, kolokviách, konferenciách či len odborných klubových stretnutiach COS (zprvu pravidelnejších, mesačných, pozdejšie z rôznych dôvodov nepravidelných a zvolávaných mimo „veľkých plánovaných akcií pre vyjadrenia k zákonom, normám, alebo i ku konkrétnej problematike riešenia dopravy v území) možno hodnotiť za celé uplynulé obdobie pozitívne, čo dokladujú nielen prezenčné listiny a zoznamy účastníkov každého podujatia, ale aj určité finančné prínosy niektorých akcií, napriek tomu, že pritom bola maximálna snaha o minimalizáciu príp. vložného a mnohé činnosti sa realizovali ako dobrovoľné aktivity časti členov COS.

Aj pri tejto príležitosti treba osobitne vyzdvihnúť nedocenené mimoriadne zásluhy a prínosy pani prof. Viery Medelskej.

Bez nej a jej nevyčerpateľnej energie, obrovskej odbornej erudovanosti, ochoty poradiť a tiež bez jej zahraničných kontaktov na európske a svetové kapacity, na školy a organizácie sa nám bude veľmi ťažko pokračovať v činnostiach, ktoré pred nami vytyčovala.

Napriek vyššie uvedeným pozitívam v činnosti COS D sa dlhodobo a trvalo prejavuje úbytok členstva v SZSI, najmä jeho aktívnych členov z radov vekovo mladších inžinierov. na našej práci a najmä pri realizácii seminárov sa nezriedka podieľajú kolegovia z praxe, ktorí nie sú v SZSI organizovaní a bez ich spolupráce by takéto aktivity nemali ani dosah a ani pozitívnu odozvu, akú zatiaľ v odbornej verejnosti majú. Treba vytvárať lepší priamy kontakt COS na pobočky a naopak,

Chýbajú aktualizované zoznamy, odborné zameranie a adresár členov z jednotlivých pobočiek, zvlášť pri organizovaní odborných podujatí a požadovaných rôznych vyjadreniach veľmi potrebný.

Spolupráca COS-D so SKSI, najmä pričinením jej predstavenstva sa naďalej sľubne vyvíja, vďaka za zapožičiavanie klubových miestností pre naše podujatia v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici. Keďže väčšina členov je tiež členmi Komory, naše podujatia sme vždy chápali ako spoločné a teda aj napr. v ich záhlaví sa uvádza ako spolu usporiadateľ SKSI. na prevažnej väčšine našich podujatí sa tak zúčastňujú priamo aj jej predstavitelia. Podobne plodná spolupráca je aj s ČSSI a ČKSI, zintenzívniť je ju možné cez profesné podujatia (naša účasť na ktorých bola v minulosti podmienená najmä financiami).

Za našu hlavnú úlohu pre najbližšie obdobie považujeme pokračovanie v už rozbehnutých prípravách medzinárodného sympózia, čo bude o to ťažšie, že nám nebude naň poskytnutý grant V4.

Sľubne sa vyvíjajúcu spoluprácu s Prezídiom PZ MV SR chceme prehĺbiť a zintenzívniť. pre lepšiu informovanosť členov považujeme za prospešné realizovať aspoň 2x za rok klubové odborné stretnutie členov (a sympatizantov) formou 2-3 hod. diskusie na aktuálnu tému navrhnutú členmi príslušnej pobočky nielen v Bratislave, ale aj inde - to bude záležať na ich aktivite.

 

Záver

Chceli by sme vytvárať ešte väčšie možnosti pre stretávanie sa, vyjadrovanie k pálčivým problémom dopravy v konkrétnych mestách, pre výmenu názorov, skúseností a nových poznatkov. Napriek nedostatku času, či príp. finančným obmedzeniam. Sme súčasťou nezávislej stavovskej organizácie, jednej z najstarších na Slovensku, ktorú môže zrušiť jedine nečinnosť jej členov. V tom by aj v budúcnosti mala byť naša opora a povzbudenie do ďalšej práce.

Ako podklad pre Valné zhromaždenie SZSI vypracovala Anna Kollárova, predseda COS-D.


Anna Kollárova, predseda COS-D

 

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login Form