01 02 03
Postavenie stavebného dozoru pri zabezpečení kvality stavebných prác PDF Print E-mail
Written by Ing. Naďa Antošová, PhD.   
Tuesday, 15 February 2011 07:30
There are no translations available.

Abstrakt

„V praxi stavebník (investor) so stavebným dozorom uzatvára zmluvu na výkon stavebného dozoru a obvykle aj odborného poradenstva. Stavebný dozor zastupuje záujmy investora, nevedie výstavbu (ako sa mnohí mylne domnievajú, to je úloha stavbyvedúceho). Skúsenosti z praxe ukazujú, že kvalitný stavebný dozor dokáže prostredníctvom kontroly kvality ušetriť stavebníkovi nemalé finančné prostriedky.“

 

Úvod

Často sa v praxi stretávame so snahou dodávateľa vyhnúť sa zodpovednosti za kvalitu  svojej práce poukazovaním na kvalitu, resp. nekvalitu práce vyhotovenej pred ním. Mnohokrát sa dodávateľ dožaduje fakturácie tzv. „naviac prác“ (niekedy špekulatívne) práve z dôvodu vlastnej zvýšenej prácnosti po vykonávaní opráv a nedorobkov po svojich predchodcoch. Eliminovanie takýchto problémov je úlohou stavebného dozoru v spolupráci s manažérom kvality stavby ako aj samotným investorom – stavebníkom.

Stavebný dozor

Problém sa vynára v súvislosti so skutočnosťou, že funkcia stavebného dozoru nie je povinnosťou striktne určenou platnou legislatívou okrem  prípadov kedy stavebník realizuje jednoduchú stavbu svojpomocne a sám nemá oprávnenie na vedenie a uskutočňovanie stavieb.

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení v § 46 ods. b) uvádza:

Osoba vykonávajúca stavebný dozor

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,  

c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu [1].

Z analýzy platnej legislatívy je možné tiež definovať funkciu a podstatu stavebného dozoru ako odbornú činnosť, ktorú vykonáva osoba s autorizáciou vo výstavbe podľa návrhu stavebníka určená v stavebnom povolení, a ktorá má pri výstavbe rozhodujúci význam na ochranu verejných záujmov. Táto osoba je účastníkom stavebného konania a je zodpovedná tak stavebníkovi ako aj voči štátu [2].

Kvalita stavebých prác

Zabezpečiť kvalitu stavebných prác je mnohokrát obtiažne, aj v prípade ak máme k dispozícii platné technické normy, technologické predpisy,  kontrolný a skúšobný plán pre stavbu alebo jednotlivé stavebné procesy. Do celkového stavebného procesu (prípravy, výroby, dodávky, kontroly...) vstupuje množstvo činiteľov - faktorov ovplyvňujúcich kvalitu stavebného diela, pričom nevyspytateľným sa stáva faktor ľudský [4].

Systém manažérstva kvality (realizovaný a budovaný  podľa noriem radu ISO 9000) je súbor činností riadenia organizácie (aj stavebnej) zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu realizovaného diela. Systém poníma všetky procesy, ktoré sa v rámci realizácie stavebného diela vykonávajú a ktoré majú akýkoľvek vplyv na kvalitu výsledného produktu, čím ovplyvňujú spokojnosť stavebníka.

Medzi procesy v systéme manažérstva kvality teda patrí každý výkon účastníkov výstavby a neodmyslene aj výkon činnosti stavebného dozoru.

cl_037_obr_1

Obr.č. 1:Väzby medzi účastníkmi výstavby [2]

 

Úloha stavebného dozoru pri zabezpečení a posudzovaní kvality stavebných prác priamo vyplýva z jeho povinností  stanovených v zákone, ktoré zahŕňajú  činnosti ako meranie, skúmanie, overovanie, skúšanie a porovnávanie so špecifickými požiadavkami, s požiadavkami vyplývajúcimi z projektového návrhu a legislatívy, pričom záverom má byť zhoda.  V súlade s technologickým postupom realizácie stavebného diela je možné zabezpečenie kvality stavebných prác formou kontroly ponímať v troch výkonových fázach:

 

 • vstupná (predvýrobná, predrealizačná),
 • medzioperačné(počas procesu realizácie)
 • a výstupné(povýrobná, porealizačná)

 

Predvýrobná, alebo vstupný fáza kontroly ba mala byť zameraná predovšetkým na kontrolu:

 • spôsobu prevádzky, osadenia technického vybavenia stavby a manipulácie s ním,
 • kontroly vlastností dodaných stavebných materiálov a výrobkov, súlad s návrhom v projektovej dokumentácii,
 • kontrolu certifikácie dodaných stavebných materiálov a výrobkov,
 • spôsobu  manipulácie s materiálom a výrobkami,
 • spôsobu  uskladnenia materiálov a výrobkov,
 • kontrolu vecnú a finančnú za skutočne dodané materiály a výrobky.

Kontrola počas procesu realizácie je zameraná na:

 • spôsob a postup výstavby, najmä súlad so schválenou projektovou dokumentáciou a stavebného povolenia;
 • dodržiavania technologických postupov,
 • dodržiavania záväzných predpisov a technických noriem,
 • kontrolu časti stavebného diela, ktoré sa v ďalšom technologickom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými (evidencia výsledkov kontrol je uvádzaná v stavebnom denníku),

 

V rámci kontroly výstupnej, povýrobnej  úloha stavebného dozoru spočíva najmä v kontrole požadovaných vlastností zrealizovaných stavebných konštrukcií, zariadení, stavebných celkov.

Zároveň treba vziať do úvahy všetky súvisiace procesy, ktoré sa v rámci realizácie stavebného diela vykonávajú, na ktoré dohliada, zabezpečuje a  sleduje stavebný dozor, a ktoré majú akýkoľvek vplyv na kvalitu výsledného produktu, napríklad:

 • dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie, tak aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, ohrozeniu verejných záujmov;
 • sleduje vedenie stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby;
 • dáva súhlas na začatie realizácie rôznych stavebných prác
 • v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, záznamu nedodržania kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác zastaviť;
 • v spolupráci s autorom stavebného diela rieši technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny),
 • vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť v rámci jeho výkonu, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu;
 • v mnohých prípadoch v plnej miere zastupuje investora, najmä v oblasti kontroly výšky nákladov, tak aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, v oblasti dodržania plánovanej lehota výstavby,
 • po ukončení stavby v spolupráci s ostatnými účastníkmi výstavby pripraví podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby;
 • zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb.

Záver

V  súvislosti  s načrtnutou problematikou je nutné si uvedomiť potrebu stavebného dozoru, ako osoby nestrannej a nezaujatej, ktorá je z pohľadu stavebníka zárukou kvality stavebného diela a jeho hospodárnej ekonomicky efektívnej realizácie.

 

cl_037_obr_2

Obr.č. 2: Postavenie stavebného dozora v procese zabezpečenia kvality
1–proces, 2–preddefinovaný proces, 3–zber údajov, 4– rozhodovací proces, 5– výsledok

Výsledná kvalita stavebného diela je komplexným zabezpečením kvality jednotlivých procesov vo všetkých fázach realizácie a na všetkých úrovniach riadenia výstavby. Realizácia kontroly v jednotlivých fázach výrobného procesu je len jedným z predpokladov zabezpečenia celkovej kvality diela. Bez dosledovania rýchleho a spoľahlivého prenosu informácií z výsledkov kontrol spätne do realizačného procesu s cieľom jeho operatívneho riešenia, nie je možné zaručiť kvalitu. Úloha stavebného dozoru v zabezpečení a posudzovaní kvality stavebných prác  v takomto prípade  nesplní očakávané výsledky.

Literatúra:

[1]      Zákon č. 50/1976, Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení.

[2]      Gašparík J.: Manažérstvo kvality v stavebníctve. Jaga group, s.s.r, Bratislava 1999, ISBN 80-88905-13-3.

[3]      Bizub J. Stavebný trh. Časopis o stavbách a stavebníctve., B& Group, s.r.o. Martin, 1-2/2007, ISSN 1337-0391.

[4]      Klímek, V. Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu. Eurostav, s.r.o. Bratislava 2006, ISBN 80-89228-03-8.

[5]      Antošová N, - Klímek V.,: Ako a s kým sa pustíme do rekonštrukcie bytu. In: Renovujeme, staviame, zariaďujeme. Všetko o rekonštrukcii bytu. 2/2004, IV. Ročník, vydavateľ Jaga group, s.r.o.,


Ing. Naďa Antošová, PhD.