01 02 03
Realizácia cieľov mestskej parkovacej politiky Print E-mail
Written by Ing. Igor Dula, CSc.   
Thursday, 21 October 2010 13:39
There are no translations available.

1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY

Ciele a zásady postupov realizácie Mestskej parkovacej politiky sú uvedené v materiáli Slovenskej parkovacej asociácie, vydanom v novembri 2008 pod názvom „Mestská parkovacia politika“ – ciele a podmienky riešenia.

Dôležitosť a obsah vypracovania dokumentu o cieľoch a riešeniach parkovacieho problému je zvýraznený nielen technickými smernicami Európskej parkovacej asociácie a „Zelenou knihou“ Európskou komisie KOM (2007) 551, ale aj materiálom Európskeho parlamentu (Akčný plán mestskej mobility) z marca 2009.

Základným kameňom celej koncepčnej a koordinačnej činnosti mesta a jeho orgánov je zabezpečenie funkčnosti a atraktivity mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov v súčasnosti, ale aj v blízkej a ďalšej budúcnosti.

Z pohľadu komplexnosti riešenia so zreteľom na požadovanú mobilitu mesta musia byť zabezpečené potrebné priestory pre:

 • obslužnú automobilovú dopravu
 • statickú dopravu ( parkovanie, odstavovanie, garážovanie )
 • hromadnú dopravu osôb
 • chodcov a cyklistov


Ak nie je dostatok priestoru pre ktorúkoľvek z uvedených funkcií, najmä pre parkovanie a odstavovanie, obslužnosť i funkčnosť mesta je iluzórna. Zabezpečenie funkčnosti mesta je podmienené adekvátnym riešením aj dopravnej obslužnosti všetkých účastníkov premávky.

Z toho plynie že:

Parkovacia politika je súbor opatrení riešiacich optimálne využitie priestoru pre statickú dopravu, avšak v súlade s potrebami všetkých užívateľov tohto priestoru.

Preto cieľom parkovacej politiky je zabezpečenie potrieb statickej dopravy /parkovania a garážovania/. Realizáciou cieľov Mestskej parkovacej politiky (MPP) máme dosiahnuť:

 • Zlepšenie parkovacích podmienok zavedením celoplošnej regulácie /uličného a mimouličného/ parkovania
 • Zlepšenie dopravnej obsluhy znížením objemu neželanej automobilovej dopravy
 • Humanizáciu uličných a mimouličných priestorov
 • Efektívne využitie disponibilných priestorov

 

Vypracovanie MPP je podmienené analýzou dostatočných a objektívnych podkladov o súčasnom vývoji mesta ( z ktorého vyplývajú aj nároky na dopravu )!

Potrebné podklady a ich analýza sú uvedené v predmetnom materiáli SPA v časti: „Rozsah podkladov a opatrení pre vypracovanie návrhu mestskej parkovacej politiky“( str. 15-18 ).

 

2. REALIZAČNÝ PROCES

Na základe schválenej Mestskej parkovacej politiky je možné prikročiť k postupnej realizácii jej cieľov. Základom systematického postupu realizácie je vytvorenie podmienok a štruktúr pre kvalifikované riadenie procesu realizácie.

So zreteľom na rozsah a zložitosť problematiky riešenia parkovania a odstavovania vozidiel je potrebné zriadiť odborný tím, ktorý je schopný koordinovať (a riadiť) všetky úkony súvisiace s technickými, správnymi, organizačnými, regulačnými, legislatívnymi a finančnými opatreniami realizácie MPP.

V realizačnom procese jednotlivých etáp dosahovania cieľov MPP sú bezpodmienečne potrebné tieto opatrenia:

 • vypracovanie projektu organizácie a riadenia dopravy v súlade s aktuálnou
 • dopravnou situáciou mesta a podmienkami MPP
 • vyhotovenie adekvátnej dokumentácie potrebných stavebných úprav a súvisiacich
 • technických zariadení so zreteľom na špecifiká priestoru: polyfunkčného, obytného, centrálneho a.p.
 • výber hlavného operátora so zreteľom na možnosť dlhodobého rozvoja partnerstva
 • stanovenie súvisiaceho finančného plánu v rozpočte mesta
 • definovanie rozvoja koordinácie uličného a mimouličného parkovania s opatreniami
 • všetkých užívateľov priestoru
 • zabezpečenie efektívnosti realizácie cieľov MPP vrátane potrebného rozsahu služieb

 

Zabezpečenie organizačných a technicko - stavebných opatrení pre realizáciu Cieľov MPP je účelné riešiť koordinovane s podmienkami regulácie parkovania právnickým subjektom schopným investične, organizačne a dlhodobo spolupracovať s mestom.

Regulácia a prevádzkovanie parkovacích zariadení a služieb. Tento proces musí zosúladiť podmienky:

 • technické ( zariadenia a objekty, vozidlá údržby a kontroly, prevádzkové priestory )
 • organizačné ( spôsoby výberu parkovného a kontroly )
 • personálne ( prevádzky, administratívy, údržby )
 • finančné ( zriaďovacie, prevádzkové náklady, príjmy a výdavky, zákon o cenách,atď.)
 • legislatívne (zákon č. 8/2009, zákon o obecnej polícii, vymožiteľnosť práva, a.p.)
 • spolupráce ( so zadávateľom, mestom, partnermi, atď.)


V rámci podmienok spolupráce so zadávateľom (mestom) treba určiť (dohodnúť) aj vykonávateľa ďalších závažných úloh:

 • analýza realizovaných opatrení v smere dosiahnuteľnosti cieľov MPP
 • zabezpečenie potrebných úprav vyplývajúcich z vývoja dopravnej situácie
 • iniciovania aktualizácie opatrení a úloh pre dosiahnutie cieľov MPP /rozsah regulovaného priestoru, resp. spôsobu realizácie/
 • vytvárania komplexnej súčinnosti partnerov pri zabezpečovaní mestskej mobility ( územnoplánovacie a dopravnoplánovacie dokumentácie, dopravná politika mesta a jeho aglomerácie, a. pod.)


Na základe cieľov stanovených MPP a uvedených podmienok efektívnej realizácie opatrení a regulácie dopravy ( a parkovania) musí mesto rozhodnúť o spôsobe a postupoch ich zabezpečenia.


3. POSTUP ZABEZPEČENIA RIEŠENIA PARKOVANIA V MESTE /OBCI/ :

 • zriadenie pracovnej skupiny /zadanie cieľov a prerokovanie MPP /
 • výber / zriadenie / subjektu povereného zabezpečovaním spracovania MPP a  koordináciou priebežných opatrení realizačného procesu
 • schválenie MPP v orgánoch mesta
 • výber /zriadenie/ subjektu na prevádzkovanie parkovacích zariadení a služieb


 
Stav mobility v mestách a možnosti jej zlepšenia Print E-mail
Written by Ing. Anna Kollárova   
Thursday, 21 October 2010 13:39
There are no translations available.

 

1. Stav mobility v mestách SR

Súčasný stav mobility našich miest sa prejavuje stále zhoršujúcimi dopravnými, bezpečnostnými a ekologickými (v plnom rozsahu ) pomermi.

Najvypuklejším prejavom zlyhávania obslužnosti mesta je neschopnosť zabezpečiť podmienky pre prepravu osôb a dopravu tovarov a služieb. Nevhodné podmienky sa prejavujú najvypuklejšie v dopravných zápchach, spôsobujúcich citeľné časové straty všetkých užívateľov dopravných prostriedkov - hromadnú dopravu osôb nevynímajúc, pričom denná prax dokazuje, že jednou z rozhodujúcich podmienok nielen spokojnosti obyvateľov, ale aj vlastnej funkčnosti mesta je kvalitná, rýchla, bezpečná dynamická a tiež aj statická doprava na jeho území. Stále častejšie a širšie sa vyskytujúci dopravný chaos (nefunkčnosť, zastavenie dopravy) v našich mestách je zapríčinený jednak enormným nárastom automobilovej dopravy, výrazne obmedzujúcej ostatné druhy dopráv, ale aj nevhodnou lokalizáciou rôznych aktivít  spolu s neregulovaným rozvojom miest a ich zázemí a vybavenia. z tohto následne vyplývajúce neprimerané dopravné nároky v konkrétnych územiach, výrazne prekračujú kapacitné možnosti komunikácií všetkých rádov a druhov.

Dopravný kolaps v našich mestách však neodstráni iba výstavba ich obchvatov, pretože drvivá väčšina dopravy práve v nich začína a končí.

Celá problematika je natoľko rozsiahla, širokospektrálna, časovo a odborne náročná, že je možné ju obsiahnuť len postupne, vytypovaním  priorít a naliehavosti riešenia jednotlivých problémov, aby sa   zamedzilo nezvratným škodám pri rozvoji  našich miest.

Rozhodujúcimi príčinami kritického stavu v doprave sú:

 • enormný/nekontrolovaný nárast automobilovej dopravy
 • nesystémový prístup k riešeniu dopravných problémov v mestách
 • absencia základných nástrojov riešiacich mestskú mobilitu – zodpovedné a dôsledné územné plánovanie, vrátane dostatočne podrobnej dopravno-inžinierskej časti, ktorá sa zaoberá dopravnými vzťahmi a ich uspokojovaním
 • nedostatočná legislatíva, ktorá neumožňuje navrhovať a využívať potrebné regulačné opatrenia v automobilovej doprave
 • nedôslednosť a benevolencia pri kontrole dodržiavania uplatnených regulačných opatrení
 • nedostatočne personálne a materiálne vybavené útvary štátnej a verejnej správy, ktorá riadi a rozhoduje vo veciach dopravy
 • nedostatočný počet odborníkov a vedecko-výskumnej základne v celej dopravnej sfére

2.Odporúčania na zlepšenie mobility

Pracovná skupina odborníkov, ktorej členovia zastupovali spoločenské organizácie stavebných inžinierov, architektov a parkovania (Slovenský zväz stavebných inžinierov - SZSI, Spolok architektov Slovenska - SAS a Slovenská parkovacia asociácia - SPA) a stavovské komory  stavebných inžinierov (Slovenská komora stavebných inžinierov- SKSI a Slovenská komora architektov - SKA), vypracovala analýzu príčin skutkového stavu mobility v našich mestách a z nej vyplývajúcich záverov, navrhla súbor odporúčaní, pri splnení ktorých, možno reálne očakávať podstatné a najmä pozitívne zmeny v dopravnom správaní sa v miest Slovenskej republiky.

Odporúčania vyplývajúce z jednotlivých častí spracovanej analýzy hlavných príčin dopravného chaosu v našich mestách, sú nasmerované na postup možného zlepšovania dopravnej situácie, s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj dopravy, pri zlepšovaní  životného prostredia.

Odporučenia pre zvýšenie úrovne a kvality sú definované podľa jednotlivých častí nasledovne:


Územnoplánovacia činnosť:
 • Ochrana sídiel pred neriadenou expanziou motorizmu, návrat k používaniu hromadnej dopravy, podpora bicyklizácie a pešieho pohybu, zabezpečenie diferencovanej, ekologickejšej dopravnej obsluhy a prepravy tovarov po území sídiel so zamedzením nežiaduceho tranzitu motorovej dopravy.
 • Vo vzájomnej spolupráci kompetentných rezortov dopracovanie nového stavebného zákona a k nemu prislúchajúcich vyhlášok, s akceptovaním potreby riešenia dopravných vzťahov a zmien v deľbe dopravnej práce, overenie právnych predpisov v praxi.
 • Novelizácia legislatívy o územnoplánovacej dokumentácii a včlenenie dopravnoinžinierskej dokumentácii (DID) do tejto legislatívy, ako neopomenuteľného podkladu pre územnoplánovaciu činnosť.
 • Zabezpečenie adekvátnej odbornosti v rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach.
 • Zjednotenie zákonných opatrení na ochranu verejných priestorov a dodržiavanie schválených regulatívov, sprísnenie sankcií pri ich porušovaní.
 • Posilnenie odborných inštitúcií (Urbion, Útvar hlavného architekta - UHA, Útvar dopravného inžinierstva - ÚDI, a pod.), zamedzenie akceptovania politických rozhodnutí pri výstavbe dopravnej infraštruktúry bez preukázania ekonomickej, spoločensky prospešnej a ekologickej efektívnosti a negatívnych dopadov navrhovaných stavieb na sídla (výstavba diaľnic a rýchlostných ciest).

Dopravné plánovanie a súvisiace dokumentácie
 • Súčasný stav obslužnosti a mobility našich miest vyvoláva stále sa zhoršujúce nielen dopravné, ale v plnom rozsahu aj ekologické podmienky pre všetkých obyvateľov, návštevníkov a užívateľov priestoru.
 • Základnou príčinou tohto stavu je nedocenenie významu dopravného plánovania ako integrovanej súčasti územného plánovania.
 • Dopravné plánovanie zabezpečuje primerané podmienky pre zabezpečenie prepravných nárokov v súlade s priestorovými a organizačnými možnosťami mesta, čím podmieňuje účinnosť opatrení na udržanie mobility mesta.
 • Zložitosť riešenia dopravnej situácie v meste je podmienená špecifickým charakterom sídiel, v ktorých sa zákonite sústreďujú, rozdeľujú a križujú rôzne dopravné systémy a – na to sa zabúda – , sú tu prítomní chodci a cyklisti. bez umožnenia realizácie pohybu všetkých účastníkov premávky, by mesto nemohlo plniť svoje spoločenské funkcie.
 • Podľa súčasného stavu rozdelenia povinností mestá majú zodpovednosť za riešenie funkčnosti miest a ich aglomerácií; teda sú príslušné pre odstránenie, či zmenšovanie nedostatkov v nimi riadenom priestore.

Kvalita riadenia a rozhodovania v doprave
 • Prijať legislatívne opatrenia pre
  • - vytvorenie podmienok na umiestnenie potrebného počtu kvalifikovaných odborníkov v štátnej a verejnej správe, ktorá riadi a rozhoduje v oblasti doprav,
  • - zabezpečenie dostatku priestoru a prostriedkov pri tvorbe aktualizovaných územných plánov všetkých stupňov pre riešenie dynamickej a statickej dopravnej sústavy, pričom tvorba dopravno-inžinierskych dokumentov (DID) musí by súčasťou územnoplánovacej činnosti.
 • Zabezpečiť menovité včlenenie dopravno-inžinierskej dokumentácie (ako rezortnej podkladovej dokumentácie) do nového stavebného zákona v časti územnoplánovacie podklady a do nového cestného zákona;
 • Zabezpečovať vypracovania príslušných druhov dopravno-inžinierskej dokumentácie (DID), nadväzujúcich na schválenú ÚPD, podľa naliehavosti riešenia dopravných problémov najmä v mestách

Kvalita projektovania v doprave
 • Prijať legislatívne opatrenia pre
  • - vypracúvanie príslušnej dopravnej dokumentácie v oblasti plánovania, projektovania a riadenia dopravy na všetkých úrovniach správy (štát, región, mesto, zóna a ulica),
  • - zvyšovanie odbornosti zástupcov štátnej a verejnej správy pracujúcich v sfére zadávania, posudzovania a kontroly kvality riešení dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miest,
  • - zabezpečenie dostatku priestoru a prostriedkov pri tvorbe územných plánov všetkých stupňov pre riešenie dopravnej sústavy, pričom tvorba dopravno-inžinierskych dokumentov (DID), musí by súčasťou územnoplánovacej činnosti.
 • Zabezpečovať cez príslušné vysoké školy, spoločenské a stavovské organizácie zvyšovanie a rozširovanie odborných znalostí, využívanie zahraničných poznatkov a skúseností dopravných inžinierov, architektov a ostatných odborníkov, podieľajúcich sa na príprave, tvorbe a posudzovaní dopravných koncepcií a dopravnej infraštruktúry osobitne v sídlach.
 • Zabezpečiť, aby najmä všetky väčšie investičné akcie v mestách a ich záujmovom území (priemyselné parky, obchodné centrá, obytné zóny, výškové budovy, veľké parkoviská, parkingaráže a pod.) museli vždy byť komplexne zhodnotené aj z hľadiska dopadov na parkovanie a kapacitu komunikačnej siete a priepustnosti v uzloch.

Odporúčané podmienky pre zlepšovanie mobility

Súhrn rozhodujúcich podmienok, ktorých splnenie zlepší dopravné podmienky a udržateľnosť mobility v mestách:

 1. Stanoviť zásady celoštátnej dopravnej politiky na základe analýzy relevantných údajov o doprave, ako základných vstupov pre ekologickejšie riešenia trvalo udržateľného rozvoja sídel/miest.
 2. Definovať podmienky a limity rozvoja jednotlivých druhov dopravy.
 3. Rešpektovať nutnosť tímovej spolupráce a posilnenie objektívneho a odborného prístupu k zadávaniu, tvorbe a posudzovaniu ÚPD a DID.
 4. Vytvoriť podmienky pre rozvoj výchovnej, vedeckej, teoreticko-výskumnej činnosti v oblasti dopravy s dôrazom na dopravnú problematiku sídel.
 5. Posilniť koordinačnú a riadiacu činnosť miest zriadením komplexných odborných pracovísk (skupín), riešiacich udržateľnosť mobility mesta.
 6. Zriadiť konzultačné a študijné pracovisko, spôsobilé poskytovať mestám/sídlam potrebné informácie, odborné poradenstvo, inštrukcie a usmernenia pre riešenie trvalo udržateľnej mobility na území miest a regiónov.
 7. Upraviť finančnú politiku štátu, regiónov a miest/sídel v prospech podpory ich trvalo udržateľnej funkcieschopnosti.

 

Záver

Pre podrobnejšie rozpracovanie generálnych analýz a námetov na riešenie je potrebné zostaviť pracovné skupiny, ktoré by sa podrobnejšie zaoberali vybranou problematikou v oblasti udržateľnej mobility v mestách. Pracovné skupiny (pracoviská) by mali byť centrom týchto činností a súčasne konzultačným strediskom aj pre orgány verejnej správy.

Spracovatelia odporúčajú pri zriaďovaní a činnosti pracovných skupín využiť odborný potenciál príslušných stavovských zväzov, organizácií, asociácií a komôr. na Slovensku sú to najmä Zväz stavebných inžinierov /SZSI/, Spolok architektov /SAS/, Komory stavebných inžinierov a architektov /SKSI, SKA/ a Slovenská parkovacia asociácia /SPA/.


Vypracovali:
 • Ing. Anna Kollárová
 • Ing. arch. Arnošt Mitske
 • Ing. Dr. Milan Skýva
 • Ing. Rudolf Surový
 • Ing. arch. Peter Vaškovič
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 6 of 7

Prihláška za člena

Stiahnite si prihlášku za člena Slovenského zväzu stavebných inžinierov:

Prihláška za člena SZSI.pdf
Prihláška za člena SZSI.doc

Login FormWho's Online

We have 9 guests online